2010-09-30   11:34
Friande domar
STOCKHOLM
Åke Svanstedt, Glenn H Persson och Carl Johan Jepson friades på alla punkter i hovrätten. "Hovrätten anser inte att det är ställt utom rimligt tvivel att Carl Johan Jepson har använt en så kallad elpåfösare", skriver Göta hovrätt i domen.

Åke Svanstedt
På torsdagen meddelades dom i det så kallade "grisfösarmålet" där Åke Svanstedt, Glenn H Persson och Carl Johan Jepson stått åtalade. Tingsrätten dömde de tre för brott mot djurskyddslagen (Jepson), medhjälp till brott mot djuyrskyddslagen (Persson) samt anstiftan till brott mot djurskyddslagen (Svanstedt). Glenn H Persson dömdes även för olaga hot i tingsrätten. Domarna överklagades och på torsdagen meddelade Göta hovrätt dom i målet.

Hovrätten ogillar åtalet i sin helhet, det vill säga de tre åtalade frias helt på samtliga åtalspunkter.
"Hovrätten anser inte att det är ställt utom rimligt tvivel att Carl Johan Jepson har använt en så kallad elpåfösare mot hästarna Quack Pot, Le Kemp, Bengali, Ninetynine Quick, Mysig, Titan Boko, Impala Frontline och två okända hästar vid de tidpunkter som anges i gärningspåståendet. Åtalet i denna del ska därför ogillas", skriver Hovrätten i domen.

- Jag har inte hunnit läsa domen ännu, men för vårt vidkommande - både för min klient och övriga inblandade - är domen givetvis glädjande. Jag fick i samband med synen på Bjertorp känslan av att hovrätten verkade ifrågasätta åklagarens påståenden. Nu får vi se hur travförbundet agerar - om det agerar på något sätt, säger Glenn H Perssons advokat Staffan Uvabeck i en kommentar.

Gått igenom domen har dock Åke Svanstedts försvarare Leif Silbersky hunnit göra:
- Till min glädje kan jag konstatera att hovrätten, till skillnad från tingsrätten, köpt mina argument till hundra procent. Det vill säga: man kan inte döma folk utan ordentlig besvisning. Med den omfattande besvisning som vi åberopat i form av vittnesmål från veterinärer, hästägare och anställda har vi kunnat visa att det med all sannolikhet inte förekommit något användande av elpåfösare hos min klient. Hovrättens dom kommer rimligen få stor betydelse när travförbundet ska ta ställning till det här ärendet, säger Leif Silbersky.


Hovrätten utvecklar domen med följande skäl:

"Som tingsrätten har konstaterat krävs det för en fällande dom i brottmål att domstolen vid en samlad bedömning av utredningen kommer fram till att det är ställt utom rimligt tvivel att de tilltalade har gjort sig skyldiga till det som åklagaren har påstått. Det är åklagaren som har bevisbördan, d.v.s. det är han som ska bevisa samtliga de omständigheter som måste föreligga för att de tilltalade ska kunna fällas till ansvar."

"I målet har inte åberopats någon teknisk, medicinsk eller annan objektiv bevisning som stödjer åklagarens ansvarspåstående. Någon elpåfösare har således inte påträffats på Bjertorp och något fotografi av den elpåfösare som påstås ha använts har heller inte förevisats. Slutligen finns det ingen utredning i målet som visar att de aktuella hästarna - eller andra hästar på Bjertorp - har uppvisat skador eller annat beteende som kan härledas till användning av elpåfösare."

"Det är i stället utrett att STC har gjort en oanmäld kontroll på Bjertorp under den tid som åtalet avser. I samband med detta har personal från STC genomsökt lokaler och utrymmen - även låsta - samt tagit prov på hästar. Någon elpåfösare har inte påträffats och företrädare för STC har heller inte haft något att anmärka i övrigt. Inte heller vid en senare oanmäld kontroll har STC riktat några anmärkningar mot förhållandena på Bjertorp. Utöver detta har regelbundna och i förväg bestämda kontroller utförts av personal från STC och Axevalla Travbana. Av utredningen i målet framgår vidare att de aktuella hästarna regelbundet har undersökts av veterinärer, både på Bjertorp och i samband med tävlingar. Det har inte framkommit att det vid något av alla dessa tillfällen ska ha framförts anmärkningar mot skötseln av hästarna eller mot något annat förhållande på Bjertorp."

"Dessa omständigheter talar mot åklagarens påstående att Carl Johan Jepson har använt en elpåfösare vid träning av de aktuella hästarna. De veterinärer som har hörts i målet har dock varit eniga om att det är svårt att se på en häst om den har utsatts för en elpåfösare eller inte. Några säkra slutsatser grundade på frånvaron av skador kan därför inte dras. Att någon elpåfösare inte har hittats behöver naturligtvis inte heller betyda att en sådan inte har funnits på Bjertorp. Med hänsyn till att det är olagligt att använda en elpåfösare mot hästar, vilket de tilltalade har känt till, är det rimligt att anta att - om en sådan funnits på Bjertorp - den inte har legat framme."

"Åklagarens ansvarspåstående grundar sig dock främst på muntlig bevisning, närmare bestämt uppgifter från nio vittnen. Av dessa har alla utom Hans Eriksson varit anställda som hästskötare hos Åke Svanstedt, antingen under den period som åtalet avser eller dessförinnan. Vittnena har, en del i högre en del i lägre grad, lämnat uppgifter som talar för att Carl Johan Jepson har använt en elpåfösare i samband med träning av aktuella hästar och att det skulle ha skett i princip varje vecka och under dagtid."

"Mot dessa vittnens uppgifter står uppgifter från ett antal vittnen åberopade av de tilltalade. Såväl anställda hos Åke Svanstedt som veterinärer, travtränare och hästägare har hörts. Ingen av dem har uppgett att de sett eller misstänkt att en elpåfösare har använts på Bjertorp. Flera av de hörda - främst hästskötarna och veterinären Hans Näslund - har vistats på Bjertorp dagligen eller, när det gäller Hans Näslund, minst någon gång i veckan och de har rört sig fritt på området. Om elpåfösare använts i den utsträckning som åklagarens vittnen har påstått borde de ha observerat det, i vart fall vid något tillfälle."

"Den påstådda brottsligheten ska ha ägt rum under åren 2004 och 2005. Gärningarna anmäldes dock lång tid efter detta och när vittnena hördes vid tingsrätten - och även av polisen - berättade de alltså om händelser som låg minst fyra år tillbaka i tiden. Redan av den anledningen måste deras uppgifter bedömas med försiktighet. De påstådda brotten har vidare varit föremål för ett stort massmedialt intresse. Det kan därför inte uteslutas att vittnenas minnesbilder har påverkats av det. Flertalet vittnen har också gjort sina iakttagelser med kännedom om de rykten som ostridigt florerade kring förekomsten av elpåfösare på Bjertorp. Även detta kan ha påverkat hur vittnena har tolkat sina iakttagelser."